Miljöpartiet vill:


1. att EU utvecklas i riktning till ett alleuropeiskt samarbetsorgan med begränsad centralstyrning och med decentraliserat beslutsfattande.

2. att EU ges ökade möjligheter
att besluta om åtgärder och krav för minskad miljö- och klimatpåverkan i EU och att medlemsländer ska ha rätt att ställa högre krav ur miljö- och hälsosynpunkt än de EU beslutar om.

3. att EU:s fiskepolitik ändras
så att fisket anpassas till arternas och ekosystemens fortlevnad och att enskilda länder ska ha rätt att införa fiskestopp eller ha lägre kvoter av tillåten fångst än de EU fastställer. EU:s fiskeriavtal med fattiga länder ska omförhandlas så att de inte konkurrerar ut det lokala fisket eller leder till överfiske.

4. att EU:s jordbrukspolitik inriktas på
att allt jordbruk och all djurhållning ska vara kretsloppsanpassad och ekologisk och därmed långsiktigt hållbart samt inte missgynnande av länder i övriga världen.

5. att EU:s transportpolitik inriktas på
att modernisera och standardisera järnvägsnät och sjötransporter i stället för motorvägar och flygplatser. Integrationen mellan olika transportslag ska förbättras och biljettsystemen samordnas för att minska klimatpåverkan och höja effektiviteten. Inför flygskatt i EU.

6. att kemikalieanvändningen inom
EU kraftigt minskas.

7. att EU:s energipolitik ska inriktas på
kraftiga satsningar på koldioxidneutrala energikällor som vind, sol och vatten. Kärnkraften ska avvecklas och varje enskilt land ska ta hand om sitt egenproducerade kärnavfall.

8. att Sverige även i fortsättningen
ska stå fritt från EMU.

9. att EU:s länder utvecklar en human
asyl- och migrationspolitik och motverkar murar mot omvärlden.

10. att alla barns rättigheter stärks
, oavsett legal status, så att barn utan papper får tillgång till utbildning och sjukvård samt att barn inte sätts i förvar på grund av deras flykting- eller invandringsstatus.